Monthly Archives: May 2022

如何快速雪凍支酒

弊,唔記得左雪定支酒,點算好 😖 ? 臨尾先醒起唔記得雪定支酒,相信唔少朋友都試過!一場請到人黎,冇理由要朋友上到黎咩都冇得飲架!? 唔駛驚,教你個小方法,15分鐘就可以chill到支白酒/香檳到適飲溫度🍾☃️!